Select Page

Gimnazija (športni oddelek)

Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programov Gimnazija in Ekonomska gimnazija. Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku.

Status A

 • vsi kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualni športi: športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;
 • ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oz. jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.

 

Status B

 • individualni športi:
  • športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;
  • športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna športna panožna zveza;
 • ekipni športi:
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade športnike;
  • športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez državni prvaki.

 

Status C

 • individualni športi, ekipni športi: športniki, ki so v rednem procesu treniranja in tekmujejo v ligaškem sistemu uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Prednost imajo kandidati iz športov, uvrščenih v prve štiri razrede kriterijev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Direktorata za šport.

 

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov.

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), morajo šoli, ki izvaja ta programa, najkasneje do 4. marca 2020 posredovati naslednja dokazila:

a) zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;

b) izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;

c) s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;

d) potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.

Do navedenega roka morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek obeh programov oddati tudi tisti učenci in dijaki, ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 23. aprila 2020) prenesli v športni oddelek obeh programov ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. Dokazila pošljejo na šolo, ki izvaja program: Gimnazija s športnim oddelkom in Ekonomska gimnazija (športni oddelek).

Šole z razpisanim enim ali več športnih oddelkov v obeh programih bodo na podlagi dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati (o natančnejših razporeditvah bodo kandidati, ki so posredovali navedena dokazila, obveščeni s strani šol) le-tem najkasneje do 26. marca 2020 izdale potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.