Select Page

Statusi

Status_športnika_obrazec

Status_umetnika_obrazec


PRAVILNIK O STATUSU  ŠPORTNIKA IN UMETNIKA NA OŠ SIMONA JENKA KRANJ

 

Na podlagi Zakona o osnovni šoli (UL RS, št.81/06) 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 102/07) in 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 63/2013) in 32.člena Zakona o športu, je ravnatelj Osnovne šole Simona Jenka Kranj dne 10.10.2019 sprejel naslednja

 


 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI Z IZVEDBENIM NAČRTOM


I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti učencem osnovnih šol, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe ali so perspektivni športniki.

Določa pogoje in obveznosti, ki jih taki učenci imajo, da lahko pridobijo oziroma ohranijo status. Opredeljuje obveznosti staršev, trenerjev in učiteljev. Določa postopek za pridobitev statusa in razloge, ko učenec lahko status tudi izgubi.

 II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

 1. člen

Status učenca UMETNIKA (v nadaljevanju: učenec umetnik), si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in imajo rezultate na državnem nivoju.

Status učenca PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA A IN PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA B, si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez. Učenec se lahko registrira pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, ko dopolni starost 12 let. Učenec ima pravico do prilagoditve šolskih obveznosti, če je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov je v skladu s 77.členom ZŠpo-1 javna evidenca in jo kot upravljalec zbirke podatkov vodi OKSZŠZ na podlagi javnega pooblastila.

 

 1. člen

Statuse iz prejšnjega člena pravilnika dodeli OŠ Simona Jenka Kranj, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, skladno s tem pravilnikom. O dodelitvi statusa odloči komisija v sestavi: učitelj športne ali glasbene vzgoje, šolska psihologinja, razrednik in ravnatelj, ki izda sklep o dodelitvi statusa.

 

 1. člen

Status perspektivnega športnika A lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 • najmanj 4 krat tedensko po 2 šolski uri trenira pod vodstvom trenerja in je član državne reprezentance, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;
 • redno nastopa na državnem ali meddržavnem nivoju kot posameznik ali v ekipi;
 • učenec, ki nastopa v pionirski, kadetski ali mladinski prvi ligi in je na seznamu športnikov v individualnih športnih panogah, uvrščen do 10. mesta v državi, v kolektivnih športnih panogah pa do 3. mesta;
 • ima potrdilo trenerja, ki mora vsebovati letni program treningov, iz katerih bo razvidna tedenska obremenitev učenca, seznam tekmovanj, ki se jih bo učenec udeležil in seznam lanskoletnih dosežkov;
 • da s tem  pisno soglašajo starši;
 • učenci v 1. in 2. triletju  praviloma ne morejo pridobiti statusa športnika;
 • učenec, ki pridobi status športnika je dolžan zastopati šolo na tekmovanjih;
 • če ima najmanj dober učni uspeh oziroma nima več kot 1 nezadostne ocene v posameznem ocenjevalnem obdobju;
 • če spoštuje šolski red in druge dolžnosti učenca v osnovni šoli po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ.

 

Status perspektivnega športnika B lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 • najmanj 4 krat tedensko po 2 šolski uri trenira pod vodstvom trenerja, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;
 • ima potrdilo trenerja, ki mora vsebovati letni program treningov, iz katerih bo razvidna tedenska obremenitev učenca, seznam tekmovanj, ki se jih bo učenec udeležil in seznam lanskoletnih dosežkov;
 • da s tem  pisno soglašajo starši;
 • učenci v 1. in 2. triletju  praviloma ne morejo pridobiti statusa športnika;
 • učenec, ki pridobi status športnika je dolžan zastopati šolo na tekmovanjih;
 • če ima najmanj dober učni uspeh oziroma nima več kot 1 nezadostne ocene v posameznem ocenjevalnem obdobju;
 • če spoštuje šolski red in druge dolžnosti učenca v osnovni šoli po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ.

 

Status umetnika lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • najmanj 3 krat tedensko po 2 šolski uri vadi pod vodstvom učitelja;
 • se udeležuje uradnih tekmovanj na svojem področju na nivoju države in širše (glasba, ples) in dosega rezultate do 10.mesta
 • redno nastopa na javnih kulturnih prireditvah zunaj šole;
 • ima potrdilo ustanove, kjer se izobražuje,  ima letni program dela in nastopov;
 • s tem pisno soglašajo starši;
 • učenec, ki pridobi status umetnika je dolžan zastopati šolo na kulturnih prireditvah, sodelovati v pevskem zboru;
 • če ima najmanj dober učni uspeh ;
 • če spoštuje šolski red in druge dolžnosti učenca v osnovni šoli po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ;
 • učenci v 1. in 2. triadi  praviloma ne morejo pridobiti statusa umetnika.

 

III.   PRIDOBITEV  STATUSA IN TRAJANJE.

 1. člen

Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik učenca ( v nadaljevanju: starši ).

Ravnatelju šole predložijo:

 • pisno vlogo staršev ali zakonitega skrbnika;
 • potrdilo športnega kluba ali kulturne ustanove, kjer učenec trenira ali se dodatno izobražuje (4. alinea 4. člena).

Če pridobitvi statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.
Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti najkasneje do konca meseca septembra.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
O podelitvi statusa odloči pristojna komisija do 15. oktobra , oziroma v 10 dneh po prejemu utemeljene vloge med šolskim letom.

 1. člen

Šola dodeli učencu status praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi za določen krajši čas v šolskem letu.
Status velja od dneva vročitve sklepa o pridobitvi statusa – staršem učenca.

 

IV. UGODNOSTI  STATUSA.

7. člen

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa.

 1. člen

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

 • način in roki za ocenjevanje znanja oziroma za druge obveznosti in
 • prisotnost pri pouku ter  druge medsebojne pravice in obveznosti.

Učencu športniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

 1. člen

Učenec športnik ali učenec kulturnik lahko koristita ugodnosti statusa v naslednjih primerih:

 1. Preverjanje in ocenjevanje znanja:
 • učenec s statusom se dogovori z učiteljem, kdaj bo ustno ocenjen. Če tega ne stori vsaj 10 dni pred koncem ocenjevalnega obdobja, ga učitelj lahko oceni nenapovedano;
 • obvezno pisno ocenjevanje ;
 • možnost dodatnih individualnih konzultacij s posameznimi učitelji, po dogovoru z njimi;

 

 1. Prisotnost pri pouku:

Učenec mora vsako odsotnost javiti v naprej.

V. OBVEZNOSTI  IZ  STATUSA

 1. člen

Obveznosti, ki jih ima učenec s statusom:

 • učenec je dolžan zastopati šolo na športnih tekmovanjih in kulturnih prireditvah, razen kadar je odsoten zaradi svojih športnih in kulturnih obveznosti;
 • prinaša opravičila staršev in trenerja zaradi treningov in tekmovanj;
 • sam se dogovarja z učitelji za termine in oblike ocenjevanj;
 • starše in trenerja sproti obvešča o uspehu v šoli;
 • hodi k dopolnilnemu pouku, če ga napoti učitelj, se poslužuje konzultacij po dogovoru z učitelji.
 • spoštuje šolski red in druge dolžnosti učenca v osnovni šoli po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ.

 

 1. člen

Obveznosti staršev učenca s statusom:

 • obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov;
 • spremljanje učnega uspeha in dela učenca v šoli;
 • redno obveščanje o predvideni odsotnosti, opravičila za  izostanke učenca.

 

 1. člen

Obveznosti trenerja učenca s statusom:

 • obveščanje razrednika o spremembah urnika treningov in tekmovanj;
 • spremljanje uspeha in sodelovanja ter vedenja učenca v šoli;
 • osebni stiki z razrednikom.

 

 1. člen

Razrednik v Redovalnico pod Opombe vpiše oznako »status športnika« ali »status kulturnika« pri učencu, ki mu je bil dodeljen. Razrednik  pomaga pri uveljavljanju statusa. Učitelji so pri svojem delu dolžni upoštevati določila tega pravilnika.

Naloge učitelja so:

 • z učencem se dogovori o oblikah in terminih ocenjevanja, če ni bil navzoč pri rednem ocenjevanju;
 • v primeru načrtovane daljše odsotnosti učenca, mu v učbeniku in delovnem zvezku oziroma pisno opredelijo učno snov in vprašanja, po katerih se bo pripravljal v odsotnosti;
 • skupaj z učencem pripravi načrt za pridobivanje ocen za posamezno ocenjevalno obdobje;
 • o delu učenca sproti seznanjajo razrednika in starše učenca.

 

 

VI. PRENEHANJE  STATUSA.

 1. člen

Učencu lahko preneha status:

 • na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;
 • če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katero mu je dodeljen;
 • če se mu splošni učni uspeh poslabša za dve oceni;
 • če zlorablja ugodnosti statusa na neopravičljiv način;
 • če zlorabi opravičilo kluba, ustanove o odsotnosti;
 • če ima iz neopravičljivih razlogov več kot 1 nzd oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja;
 • če krši šolski red in dolžnosti učenca po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ in mu je izrečen vzgojni ukrep.

 

 1. člen

O izgubi statusa odloča komisija (v isti sestavi kot v 3. členu tega pravilnika), tudi med šolskim letom. Predlog za odvzem statusa lahko poda razrednik ali posamezni učitelj v oddelku.

 

VII. VARSTVO PRAVIC.

 1. člen

Starši se lahko na sklep o statusu pritožijo ravnatelju v roku 8 dni po prejemu sklepa. Na odločitev ravnatelja je možna pritožba na svet šole v roku 8 dni po sprejemu sklepa ravnatelja. Odločitev sveta šole je dokončna. 

 

Kranj, 10.10.2019

Ravnatelj
Rudolf Planinšek