Select Page

Obdelava osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE V

OŠ Simona Jenka Kranj

 1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je bila ustanovljena leta 1952 z takratnim naslovom  na ulici Komenskega 2. Z leti se je šola širila in se leta 1973 preselila v novo stavbo z današnjim naslovom Ulica XXXI. Divizije 7.a Šola danes deluje na treh lokacijah. Matična šola ima še dve podružnični šoli, Podružnica Trstenik in Podružnica Goriče.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela OŠ Simona Jenka Kranj obdeluje osebne podatke učencev, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali drugega posameznika.

2. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V OŠ Simona Jenka Kranj se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Starši in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov za osnovno šolo Simona Jenka je DAFANTO.SI (povezava: https://datainfo.si/)

Osnovni podatki:
DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

4. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) OŠ Simona Jenka Kranj obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
 • Zakon o osnovni šoli (81/06, 102/07 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13),
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (80/04, 76/08),
 • Zakon o šolski prehrani (3/13, 46/14),
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (43/02, 63/07, 37/10, 41/13),
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (51/06, 51/07, 117/06-ZDavP-2),
 • Zakon o vrtcih (100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF),
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (80/04)
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (61/12),
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (61/12, 51/13),
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (30/13),
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi (61/04, 70/08, 61/09),
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (58/11, 90/12),
 • Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (18/77),
 • Pravilnik dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (86/13),
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15ZZSDT, 33/16PZ-F, 52/16 in 15/17 US),
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
 • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od OŠ Simona Jenka Kranj, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) OŠ Simona Jenka Kranj v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij dijaka v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje učenca v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c) OŠ Simona Jenka Kranj osebne podatke učencev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov učencev in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

d) Spletna stran OŠ Simona Jenka Kranj uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Informacije o piškotkih so dostopne preko (povezave) pravnega obvestila na strani, ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov.

5. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov OŠ Simona Jenka Kranj ne posreduje izven EU območja (t.i. tretjim državam), razen v primerih, ko OŠ Simona Jenka Kranj uporablja posebna programska orodja za izvajanje svojih dejavnosti, ki bazirajo na strežnikih v teh državah; v takšnih primerih so osebe, katerih osebni podatki bi se posredovali na strežnike v tretje države o tem informirane, hkrati pa morajo s takšnim posredovanjem izrecno soglašati, namreč brez danega soglasja se njihovi osebni podatki ne posredujejo nikamor, prav tako pa mora OŠ Simona Jenka Kranj v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) te države priznava kot varne države oz. države katere izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

 6. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj ali o-sjkranj.kr@osjenka.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj ali o-sjkranj.kr@osjenka.si  . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

7. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

OŠ Simona Jenka Kranj, bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih OŠ Simona Jenka Kranj podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 27.9. 2021