Select Page

Vzgojni načrt

VZGOJNI NAČRT

Februar, 2018
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ

Vzgojni načrt Osnovne šole Simona Jenka Kranj je temeljni dokument za delo na vzgojnem področju. Pri njegovi pripravi sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in starši.

  • Vzgojni načrt je oblikovan na podlagi: Zakona o osnovni šoli – ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L);
  • učnih načrtov za posamezne predmete;
  • obvestil ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport.
  • V Vzgojnem načrtu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

VZGOJNI NAČRT, PDF