Select Page

Vrtec

 

Pedagoško vodenje vrtca:
Mateja Urbiha 04/255 97 06
Ravnateljica:
Ingrid Klemenčič 04/255 97 04

Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj
Ul. XXXI. divizije 7 a,  4000 Kranj
tel.: 255 97 17
osjvrtec@guest.arnes.si

V vrtcu izvajamo DNEVNI PROGRAM predšolske vzgoje, ki traja od šest do devet ur in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

 

Vrtec je hiša, ki ima pomembno vzgojno-izobraževalno vlogo pri razvoju otroka. Mnogim staršem hkrati pomeni urejeno varstvo

v času njihove zaposlitve.

V  vrtcu se skupaj s starši oziroma družino otroka trudimo soustvarjati čim boljše pogoje za kakovostno predšolsko vzgojo

in s tem pozitiven vpliv vrtca na otrokov razvoj in učenje.

V predšolskem obdobju se otrok zaznavno, gibalno,

čustveno, socialno in spoznavno (govor, mišljenje, komunikacija)

še posebej intenzivno razvija.

Na svoj specifičen način zaznava, doživlja in razume življenje.

Vse to upoštevamo pri organizaciji življenja in dela v vrtcu ,

pri navezavi stikov s sodelavci vrtca ter vpetosti vrtca v okolje.

Za otroka zelo pomembno je življenje med vrstniki v vrtcu (socializacija in vrstniško učenje), ob tem pa tudi raznovrstne spodbude, izzivi, pestre dejavnosti, načini in metode dela,

organizacija prostora, materiali in igrače, s katerimi v vrtcu

spodbujamo otrokovo aktivnost in učenje na različnih področjih.

Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE.  To je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999.  Kurikulum kot pojem pomeni več kot program in zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu.

Naš vrtec je pri izvajanju Kurikuluma mentorski vrtec v mreži mentorskih vrtcev za vrtce pri osnovnih šolah v Mestni občini Kranj

in vrtce v sosednjih občinah.

NAŠA VIZIJA

Vrtec, v katerem se imamo lepo,

kjer otrokom nudimo varno in čustveno toplo okolje,

kjer se vsak kot posameznik dobro počuti,

kjer se vsak dan igramo in učimo ob raznolikih dejavnostih,

te pa nastajajo ob pobudah otrok, vzgojiteljic,

staršev ter življenjskega okolja.

CILJI, KI JIH URESNIČUJEMO V VRTCU

razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja

negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja

spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja

spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja

spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti

posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

OTROKOV DAN V VRTCU

prihod v vrtec

  • prosta in vodena igra v malih skupinah ter dejavnosti po kotičkih
  • zajtrk oziroma malica med 8,00 in 8,45 uro
  • igra in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z gibanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in  prireditvami
  • kosilo med 11,30 in 12,30 uro

počitek, igra in (umirjene) dejavnosti različnih področij v igralnici

ali na igrišču

popoldanska malica med 14,00 in 15,00 uro

igra in dejavnosti  v malih skupinah, odhod iz vrtca

DODATNE DEJAVNOSTI

Izvajajo jih naši zunanji sodelavci, praviloma po končanem dnevnem programu v vrtcu. Stroške dodatnih dejavnosti krijejo starši v celoti sami.

Dodatne dejavnosti izberemo skupaj s starši na roditeljskem sestanku.

SODELOVANJE VRTEC DRUŽINA

V vrtcu si želimo čimbolj odprtega in pestrega sodelovanja s starši in drugimi družinskimi člani otroka. Boljše, ko je skupno sodelovanje, uspešnejše je  vzgojno-izobraževalno delo. Če vas karkoli zanima, se ne bojte vprašati. Povejte nam, kako vaš otrok in vi doživljate vrtec. Vedno bomo pripravljeni na pogovor, skupno dogovarjanje in svetovanje. Veseli bomo vaših pobud ter sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti vrtca.

Z vami bomo sodelovali:

ob vsakodnevnih stikih (osebno ali po telefonu)

na pogovornih urah (po dogovoru in osebnih vabilih najmanj enkrat v letu)

na roditeljskih sestankih (dva do trikrat v letu)

na skupnih srečanjih otroci – starši – strokovne delavke vrtca (dvakrat do trikrat v letu, za vsebino se dogovorimo na prvem roditeljskem sestanku)

preko predstavnika staršev v Svetu staršev